Tỉnh Trà Vinh được phép chuyển mục đích sử dụng gần 40 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Theo Báo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Trà Vinh quyết định chuyển mục đích sử dụng gần 40 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Trà Vinh có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, địa phương sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng đối với diện tích gần 30 ha còn lại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ ý kiến thẩm định.

Theo vnbiz, #cbbn #cbbnnews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CBBN News

FREE
VIEW